• Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

                              WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                     (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Aliaz Sp. z o.o.
ul. Ogniskowa 16/2 93-329 Łódź
adres e-mail: sklepaliaz@gmail.com

 

 

 

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................

 

 

                                                                                                                          Podpis Konsumenta
                                                                                           (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
                                                                                                             Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.